Ogólnopolski Konkurs Plastyczny JUBILEUSZ TEMPLARIUSZY

Z okazji przypadającej w tym roku XV Rocznicy Wielkiego Przeoratu Polski Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej (Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani) niiejszym ogłaszamy I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny JUBILEUSZ TEMPLARIUSZY,

Konkurs jest otwarty dla wszystkich artystów zrzeszonych w ZPAP i innych związkach twórczych oraz dla studentów i absolwentów wyższych uczelni plastycznych.

Zapraszamy do uczestnictwa.

 

 

REGULAMIN

I KONKURSU PLASTYCZNEGO

JUBILEUSZ TEMPLARIUSZY

 • Par. 1

Organizator

Fundacja Templariuszy, ul. Czapli 7, 44-100 Gliwice

Wielki Przeorat Polski Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani, ul. Podlaska 2, 40-608 Katowice

 • Par. 2

Zasięg konkursu

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, jest otwarty dla członków Związku Polskich Artystów Plastyków i innych związków twórczych oraz wszystkich absolwentów i studentów wyższych uczelni plastycznych.

 • Par. 3

Cele konkursu

 1. Upamiętnienie jubileuszu zakonów templariuszy:

– 15-lecia współczesnego Wielkiego Przeoratu Polski Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej (OMCTH)

– 900-lecia powstania średniowiecznego Zakonu Rycerskiego Templariuszy

 1. Odwołanie się do nieprzemijającego etosu i cnót rycerstwa europejskiego i chrześcijańskiej cywilizacji Zachodu i Wschodu.
 1. Wzbogacenie kolekcji Muzeum Templariuszy (w organizacji).
 • Par. 4

Warunki uczestnictwa

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 2. a)      dostarczenie prac konkursowych zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym regulaminie,
 3. b)      załączenie wymaganych oświadczeń:

– Załącznik nr 1 – Metryczka (dołączona do każdej pracy)

– Załącznik nr 2 – Oświadczenie prawne autora

 1. Prace nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich.
 • Par. 5

Forma pracy

1. Tematy prac plastycznych:

a)templariusze, w ujęciu zarówno współczesnym, jak i historycznym,

b) święci Pańscy,

c) symbolika templariuszy,

d) chrześcijaństwo.

2. Technika:

a)obraz – farby olejne

b) obraz – farby akrylowe

c) obraz – akwarele

d) ikona

e) grafika – tusz, różne techniki

f) rysunek – kredka

g) rysunek – pastele

h) rysunek – ołówek

i) rzeźba

j) metaloplastyka/medalierstwo

k) inne

 

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac niezwiązanych z tematyką lub sprzecznych z dobrymi obyczajami i naruszającymi wartości chrześcijańskie.
 • Par. 6

Termin nadsyłania prac

 1. Nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych upływa dnia 30 września 2019r. (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Prace należy dostarczyć osobiście lub nadesłać na adres:

Wielki Przeorat Polski Templariuszy OMCTH, ul. Podlaska 2, 40-608 Katowice

W przypadku dostarczenia osobistego termin dostarczenia należy uzgodnić telefonicznie bądź mailem: 604 471 517, templumchristi@gmail.com. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki lub dostarczania prac. W przypadku uszkodzenia prace nie będą oceniane.

 • Par. 7

 Zasady przyznawania nagród

 1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję powołaną przez Wielką Kapitułę Wielkiego Przeoratu Polski OMCTH.
 2.  Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o przyznaniu nagród, zgodnie z danymi zamieszczonymi w Metryczce.  Decyzje Komisji są ostateczne.
 3. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe lub pieniężne.
 4. Komisja przyzna nagrody w wysokości w miarę posiadanych przez Organizatorów środków rzeczowych bądź finansowych. W szczególnych przypadkach Komisja może nie przyznać nagród albo przyznać nagrodę ex aequo.
 5. Wielki Przeor Polski ma prawo przyznać własne nagrody wedle uznania.
 6. Ogłoszenie wyników i podsumowanie Konkursu nastąpią w dniu 26 października 2019 na Gali XV-lecia Wielkiego Przeoratu Polski Templariuszy po Mszy św. w Bazylice Jasnogórskiej o godzinie 11.30 w Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.
 7. Nieodebrane nagrody i dyplomy Organizatorzy mogą przesłać pocztą wyłącznie na koszt nagrodzonych.
 • Par. 8

Prawa autorskie, ochrona danych osobowych

 1. Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze zgodą na jej publikację w wydawnictwach drukowanych, elektronicznych i innych.
 2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) dla potrzeb Konkursu. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Templariuszy w Gliwicach, ul. Czapli 7, 44-100 Gliwice.
 3. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do przekazanych danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 4.  Zgłoszone prace przechodzą na własność Fundacji Templariuszy wraz ze wszystkimi prawami autorskimi i pochodnymi.
 5. Zgłoszone prace nie podlegają zwrotowi.
 6. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją Regulaminu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Regulaminu z ważnych powodów.

REGULAMIN konkursu plastycznego JUBILEUSZ TEMPLARIUSZY

METRYCZKA – Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE PRAWNE AUTORA – Załącznik nr 2

konkursplas

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *