Życzenia świąteczne Patriarchy Grzegorza III

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia 2016

Chrystus narodził się w Palestynie

Chrześcijaństwo narodziło się w Syrii

Wszyscy wiemy, że Chrystus narodził się w Palestynie, w Betlejem. Prawdopodobnie nie zdajemy sobie jednak sprawy, że chrześcijaństwo narodziło się w ówczesnej Syrii, obejmującej obszar, na którym dziś znajduje się Syria, Liban, Jordania i Irak.

Narodzenie Jezusa jest związane z narodzeniem chrześcijaństwa, tak jak i chrześcijaństwo jest ściśle powiązane z narodzeniem Jezusa! Stąd fraza Anno Domini, czyli Rok od Narodzenia Chrystusa! W ten oto sposób nasz codzienny kalendarz jest kontynuacją historii Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Odnosi się to w szczególny sposób do chrześcijan na Bliskim Wschodzie, gdzie możemy powiedzieć z dumą: Chrystus narodził się w Palestynie, a chrześcijaństwo narodziło się w Syrii. W ten sposób obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest geograficznym i historycznym dowodem narodzenia Jezusa Chrystusa. Mniejsza liczba, lub też brak chrześcijan na Bliskim Wschodzie będzie oznaczał utracenie głównych geograficznych, historycznych, ludzkich i humanitarnych pamiątek narodzenia, życia i głoszenia Ewangelii przez Chrystusa.

Właśnie dlatego obecność chrześcijan na Bliskim Wschodzie jest tak bardzo ważna, wywodząca się z ich wielkiej historycznej roli, którą odegrali w regionie. Dlatego nasza troska o obecność chrześcijan musi być tez troską o rolę, którą tu odgrywają.

Dziękujemy naszym przyjaciołom, którzy stoją z nami ramię w ramię, wspierając naszą obecność, rolę i świadectwo. Wznosimy modlitwy o pokój i bezpieczeństwo w naszym regionie, który podąża drogą Krzyża. Pokój jest największą gwarancją chrześcijańskiej obecności i roli, którą odgrywają ze wszystkimi i dla wszystkich mieszkańców Wschodu.

Ślemy najlepsze życzenia naszym dobrodziejom i przyjaciołom! Modlimy się o pokój, zwłaszcza w Syrii, Iraku i Palestynie.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!

Świętego Nowego Roku Pańskiego 2017!

+ Gregorios III

           Patriarcha Antiochii i całego Wschodu, Aleksandrii i Jerozolimy

kartka3 kartka2 kartka

Good Wishes for the Christmas Feast 2016

Christ was born in Palestine

Christianity was born in Syria

 

We all know that Christ was born in Palestine, in Bethlehem. But we may not be aware that Christianity was born in Syria at that time, meaning, what is nowadays Syria, Lebanon, Jordan and Iraq.

The birth of Jesus is linked to Christianity’s birth, just as the birth of Christianity is linked to Jesus’ birth! Hence the phrase Anno Domini, or year of Christmas! Thus, our everyday calendar is the continuation of the story of the Nativity of Jesus Christ.

This applies especially to Christians of the Middle East, where we can affirm with pride: Christ was born in Palestine and Christianity was born in Syria. Thus, Christian presence in the Middle East is geographical and historical evidence of the birth of Jesus Christ.  Fewer or no Christians in the Middle East means Christ’s absence from our East, and the loss of basic geographical, historical, human and humanitarian evidence for Christ’s birth, life and Gospel message.

That is why the presence of Christians in the Middle East is so very important, linked as it is to the story of their great historical role in the region. That is why our concern for Christian presence must also be a concern for Christian role: for there is no Christian role without presence and no Christian presence without role.

We thank our friends, who stand shoulder to shoulder with us in support of our presence, role and witness. We raise our prayers for peace and security in our region, which is continuing on its way of the Cross.  Peace is the great warranty for Christian presence and role, with all and for all our dear fellow-citizens of the East.

We send our good wishes to all our friends and benefactors! We pray for peace, especially in Syria, Iraq and Palestine.

Merry Christmas!

Holy New Year of the Lord, 2017!

+ Gregorios III

Patriarch of Antioch and All the East, of Alexandria and of Jerusalem

 

 

Souhaits de Fête de Noël 2016

Christ est né en Palestine

Le christianisme est né en Syrie

 

Nous savons tous que le Christ est né en Palestine, à Bethléem. Mais nous ne savons pas que le christianisme est né en Syrie romaine, qui correspond aujourd’hui à l’ensemble formé par la Syrie, le Liban, la Jordanie et l’Irak.

La naissance de Jésus est liée à la naissance du christianisme. De même que la naissance du christianisme est liée à la naissance de Jésus ! D’où l’expression « Anno Domini », ou année depuis Noël ! De la sorte, notre calendrier quotidien est la continuation de l’histoire de la naissance de Jésus-Christ.

Cela concerne tout particulièrement les chrétiens du Moyen-Orient, qui peuvent affirmer avec fierté : le Christ est né en Palestine et le christianisme est né en Syrie. Ainsi, la présence chrétienne au Moyen-Orient est-elle la preuve géographique et historique de la naissance de Jésus-Christ. La diminution ou l’absence des chrétiens du Moyen-Orient signifieraient l’absence du Christ de notre Orient et la perte d’une preuve fondamentale géographique, historique et humaine de la naissance du Christ, ainsi que de sa vie, de son message et de son Évangile.

Voilà pourquoi la présence des chrétiens au Moyen-Orient est d’une telle importance. Ceci est lié à leur histoire et à leur rôle historique éminent dans la région. C’est pourquoi notre préoccupation concernant la présence chrétienne doit être aussi une préoccupation au sujet du rôle des chrétiens. Pas de mission chrétienne sans présence, et pas de présence chrétienne sans mission.

Nous remercions les amis qui se tiennent à notre côté pour soutenir notre présence, notre rôle et notre témoignage. Nous élevons nos prières pour la paix et la sécurité dans notre région qui continue à endurer son lourd chemin de Croix. La paix est la seule vraie garantie pour la présence chrétienne, la mission chrétienne envers tous, et en particulier tous nos chers concitoyens de Levant.

Nous offrons nos vœux à tous nos amis et bienfaiteurs ! Nous prions pour que la paix advienne enfin, particulièrement en Syrie, en Irak et en Palestine.

Bonne Fête de Noël !

Sainte Année du Seigneur 2017 !

+ Gregorios III

    Patriarche d’Antioche et de tout l’Orient

           D’Alexandrie et de Jérusalem

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *