Nota prawno-kanoniczna / Legal-Canonical Note

Nota prawno-kanoniczna, dotycząca uznanych przez Kościół organizacji, nawiązujących do tradycji Zakonu Templariuszy.

Legal-Canonical Note regarding organizations recognized by the Church, referring to the traditions of the Knights Templar.

(English text below)

Średniowieczny Zakon Templariuszy został rozwiązany w 1312 przez Ojca Świętego. Do jego reaktywacji wymagana byłaby również decyzja Papieża.

Dlatego żadna organizacja nie może powoływać się na historyczną ciągłość z oryginalnym Zakonem Świątyni, a wszelkie takie proklamacje są pozbawione jakichkolwiek podstaw.

Należy również zaznaczyć, że bywają organizacje uzurpujące sobie nazwę „katolicki” bez uznania Kościoła, np. tak zwani „Templari Cattolici d’Italia”, która to organizacja jest stowarzyszeniem świeckim opartym na prawie cywilnym Republiki Włoskiej.  Zacytuję tutaj przepisy Kodeksu prawa kanonicznego:

  • kanon 299 § 3: Nie uznaje się w Kościele żadnego prywatnego stowarzyszenia wiernych, chyba że jego statuty są potwierdzone przez kompetentną władzę.
  • kan. 300: Żadne stowarzyszenie nie może przybrać nazwy „katolickie”, chyba za zgodą kompetentnej władzy kościelnej, zgodnie z kan. 312.

Obecnie Kościół uznaje trzy organizacje o różnym statusie prawnokanonicznym, nawiązujące i dbające o zachowanie dziedzictwa historycznego i prawdy historycznej o oryginalnym Zakonie. Każda z tych organizacji legitymuje się Statutem zatwierdzonym przez kompetentną władzę kościelną:

  • Ordo Equitum Christi Templique Hierosolymitani (do 17 czerwca 2022 pod nazwą Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani) – zakon rycerski, literalnie: „rycerski i braterski związek pobożny (pia unio)”, pod protektoratem Wielce Błogosławionego Patriarchy Kościoła Grecko-Melchicko Katolickiego od 27 września 1990 roku, Statut Autonomiczny wg prawa kanonicznego od 12 grudnia 2018 roku, a Statut Generalny dnia 17 czerwca 2022 roku zatwierdzony przez Wielce Błogosławionego Patriarchę Protektora Józefa Absi, który jako fons honorum ma prawo erygowania zakonów rycerskich.
  • Militia Templi – Christi pauperum Militum Ordo – prywatne stowarzyszenie wiernych Diecezji Sieneńskiej, zatwierdzone przez J.E. Biskupa Mario Ismaele Castellano, Ordynariusza Sieny we Włoszech, dnia 8 września 1988 roku.
  • Orden de los Pobres Caballeros de Cristo – prywatne stowarzyszenie wiernych Diecezji Kartageńskiej, zatwierdzone przez J.E. Biskupa Jose Manuela Lorca Planesa, Ordynariusza Kartageny w Hiszpanii, dnia 12 stycznia 2016 roku.

ENGLISH

The Medieval Templar Order was dissolved in 1312 by the Holy Father. Eventual Order’s reactivation would also require a decision of the Pope.

Therefore, no organization can rely on historical continuity with the original Order of the Temple, and any such proclamations are without foundation.

It should also be noted that there are organizations that claim to be „Catholic” without the Church’s approval, for example so called „Templari Cattolici d’Italia”, which organization is a secular association based on the civil law of the Italian Republic.  I will quote the Code of Canon Law:

  • canon 299 § 3: No private association of the Christian faithful is recognized in the Church unless competent authority reviews its statutes.
  • canon 300: No association is to assume the name Catholic without the consent of competent ecclesiastical authority according to the norm of can. 312.

 

Currently, the Church recognizes three organizations with different canonical status, referring to and caring for the preservation of historical heritage and historical truth about the original Order. Each of these organizations has a Statute approved by the competent ecclesiastical authority:

  • Ordo Equitum Christi Templique Hierosolymitani (until June 17th 2022 under name of the Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani) – chivalric order, literally: „chivalric and fraternal pious sodality (pia unio)”, under Protectorship of His Beatitude the Patriarch of the Melkite-Greek-Catholic Church since September 27th, 1990, the Autonomous Statute has been approved according to canon law on December 12th, 2018 and the Statute General on June 17th, 2022 by His Beatitude Patriarch Protector Youssef Absi, who is the fons honorum, and as such He has the right to erect the chivalric orders.
  • Militia Templi – Christi pauperum Militum Ordo – private association of faithful of the Diocese of Siena, approved by H.E. Bishop Ismaele Castellano, Ordinary of Siena in Italy on September 8th, 1988.
  • Orden de los Pobres Caballeros de Cristo – private association of faithful of the Diocese of Cartagena in Spain, approved by H.E. Bishop Jose Manuel Lorca Planes, Ordinary of Cartagena in Spain on January 12th, 2016.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *